برای اطلاع از مراسمات هیئت دستور @1@@ را به 5000120792 ارسال نمایید .

sms

سامانه پیامکی هیئت:
5000120792

email

آدرس پست الکترونیکی هیئت: info@dokhtenabi.ir

13